Klubový poriadok

Klubový poriadok TŠK JUNILEV

platný pre všetkých členov Klubu TŠK JUNILEV LEVICE

Preambula

Klubový  poriadok TŠK Junilev Levice  predstavuje súbor základných pravidiel pre členov Klubu TŠK Junilev a ich rodinných príslušníkov na akciách a aktivitách  organizovaných klubom TŠK Junilev v oblasti tanečného športu, a spoločensko- kultúrnych podujatí. 
Cieľom klubového poriadku je stanovenie pravidiel pre členov v klube TŠK Junilev; zabezpečenie športového, kultúrneho a výchovného vyžitia všetkých jeho členov, rodinných príslušníkov a mládeže. V oblasti tanečného športu sa zamerať  na športové a kultúrne vyžitie členov klubu TŠK Junilev ,  na získanie mládeže pre tento šport, s dôrazom na upevnenie zdravia členov klubu a  svojimi aktivitami určenými  pre mládež upevniť v nich zodpovednosť k sebe samému, k rodine, ku kolektívu  a spoločnosti.

Ako člen TŠK JUNILEV sa zaväzujem dodržiavať tieto pravidlá:

 1. navštevovať predpísané  povinné tréningové hodiny, kondičné hodiny a sústredenia. Výnimka je možná  len po dohode s vedúcou klubu TŠK Junilev /odôvodnenie výnimky, ospravedlnenie neúčasti na tréningovej jednotke: z dôvodu   choroby, neodkladnej udalosti v rodine, v škole, iné opodstatnené okolnosti, ktoré zabraňujú účasť na tréningovej jednotke,
 2. vstup do tréningových priestorov členom mladším ako 18 rokov len pod dozorom trénerov, ostatní členovia vstup na základe zoznamu, ktorý je k dispozícii na vrátnici v CK Junior,
 3. na individuálnych tréningoch bez dozoru trénera  za tanečníkov sú zodpovední rodičia,
 4. na všetky tréningy a tanečno športové sústredenia sú  tanečníci  povinní nosiť vhodné tréningové oblečenie /vždy aktualizované podľa pokynov trénera,
 5. v tréningových priestoroch /v tanečnej sále, na chodbe a pod./ sú všetci členovia klubu  povinní  slušne sa správať, udržiavať poriadok počas tréningu, dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy,  pokyny, po ukončení   tréningu všetky použité priestory po sebe poupratovať,
 6. na tréningových hodinách, sústredeniach byť plne disciplinovaní , nevyrušovať ostatných, sledovať pokyny trénera – každý vo vlastnom záujme, sa rozhodol  navštevovať Klub TŠK Junilev za účelom naučiť sa čo najviac v oblasti tanečného športu a s ním súvisiacich aktivít a prednášok,
 7. na všetkých verejných podujatiach, akciách, vystúpeniach klubu TŠK Junilev, na  súťažiach  sú povinní všetci členovia Klubu TŠK Junilev správať sa tak, aby maximálne dôstojne  reprezentovali seba,  klub TŠK Junilev,  mesto Levice a Slovenskú republiku,
 8. rešpektovať a akceptovať  osvedčenú dlhoročnú spoluprácu Klubu TŠK Junilev Levice s vhodnými, celoštátne a medzinárodne uznávanými  externými profesionálnymi trénermi v oblasti tanečného športu,  ktorí sú zárukou správneho tréningového  postupu, najaktuálnejších trendov, pokynov,  príkazov, zákazov i predpisov a tým zodpovednej  prípravy tanečníkov na tanečný šport,
 9. individuálne tréningy s inými trénermi sú povolené len výlučne po dohode s vedením  Klubu TŠK Junilev,
 10. medzi reprezentatívne aktivity klubu TŠK Junilev patria tiež aj prípravy spoločných tanečných choreografií. Tanečník, ktorý je  členom Klubu TŠK Junilev, je povinný sa zúčastňovať nácviku, spoločných tréningov a spoločných vystúpení, taktiež súťaží s choreografiami na rôznych súťažných úrovniach organizovaných v rámci spoločných tanečných choreografií,
 11. všetky nezhody, nedorozumenia, konflikty, ktoré sa týkajú výlučne klubových  aktivít a členov klubu TŠK Junilev a to najmä: nezhody a konflikty dotýkajúce sa  tanečného športu,  zdravotné,  finančné a iné nedorozumenia napríklad medzi tanečníkmi, členmi klubu navzájom, alebo konflikty vznikajúce na základe  výmeny partnerov, partneriek, alebo z dôvodu prestupu do inej skupiny  –
  – hlásiť vedeniu  klubu TŠK Junilev NEODKLADNE – IHNEĎ,
 12. vopred neavizovaná absencia člena klubu , vedeniu Klubu TŠK Junilev na vystúpeniach, súťažiach,   reprezentačných, spoločensko – kultúrnych akciách klubu TŠK Junilev, Mesta Levice , alebo iných, má za následok porušenie členských povinností  a na  základe rozhodnutia  vedenia Klubu TŠK Junilev môže byť z klubu vylúčený.